L’ajudem en la política i gestió laboral de la seva empresa, base d’unes relacions laborals satisfactòries.

Organización Bonet

Àrea Laboral i de Seguretat Social

Conèixer, interpretar i aplicar la diferent normativa de seguretat social i laboral general i l’específica de cada sector és la clau per encertar amb l’assessorament i la gestió laboral. El que repercuteix no només en la productivitat i en els costos laborals de l’empresa, sinó també en les prestacions i pensions de la seguretat social, entre d’altres àmbits.

General

 • Consultes laborals i en matèria de Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria salarial. Estudis de costos salarials.
 • AsesoAssessorament en matèria disciplinària. Sancions i acomiadaments (Redacció si escau, dels escrits corresponents).
 • Extincions i Suspensions de contractes, individuals i col·lectives.
 • Assessorament en matèria de contractació i bonificacions.
 • Assessorament en matèria de previsió social complementària.
 • Assessorament sobre Jornades de Treball, Descansos, Llicències i Vacances.

Gestió de Nòminas

 • Procés de càlcul i formalització rebuts mensuals de salari, rebuts de pagues extraordinàries i liquidacions de saldo per interrupció o extinció de la relació laboral.
 • Elaboració de remeses o domiciliacions bancàries de pagaments de salaris.
 • Confecció de llistats o resums de nòmina, diaris, desglossats per centres de treball, seccions i treballadors, amb detall de conceptes.
 • Emissió anual del Model 145 de comunicació dades al pagador als efectes aplicació retencions I.R.P.F.
 • Càlcul, formalització i presentació dels Models 110 (trimestral) i 190 (anual) relatius a les retencions per I.R.P.F. efectuades als treballadors.
 • Emissió de Certificats anuals individuals de Retencions a efectes de l’I.R.P.F.

Contractes de Treball

 • Formalització i registre a través del sistema Contrat@, de contractes de treball, pròrrogues, annexos, novacions i transformacions de contractes.
 • Assessorament en matèria d’incentius i bonificacions a la contractació.
 • Contractes d’Alta Direcció.
 • Control de venciments de contractes de treball temporals i formalització de les corresponents notificacions de finalització.

Seguretat Social

 • Tramitació de Afiliacions, i d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors.
 • Càlcul mensual de Butlletins de cotització TC1 i TC2.
 • Empleats de la Llar.
 • Sol·licitud de Certificacions de deutes o de corrent de pagament, relatius a les quotes, amb la Seguretat Social.
 • Tramitació dels documents de baixa i alta d’Incapacitat Temporal.
 • Emissió de Certificats d’Empresa, relatius a cotitzacions, als efectes de sol·licitud de Prestacions, Atur, Subsidis, etc.
 • Formalització comunicació d’Accident de Treball i comunicació per sistema Delt@.

Necessita assessorament Laboral o de Seguretat Social?

Si ho prefereix, l’atendrem personalment per aclarir els seus dubtes. Deixi’ns les seves dades i contactarem amb vostè en breu.
Contactar

Pensions de la Seguretat Social

 • Sol·licitud de pensions de jubilació ordinària i anticipada.
 • Sol·licitud de Pensions de Viduïtat i orfandat.
 • Sol·licitud de Pensions d’Invalidesa.
 • Assessorament en matèria de pensions de la Seguretat Social.

Prevenció de Riscos Laborals

 • Coordinació amb Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè concertat.
 • Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa.
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Impugnació de sancions en matèria de prevenció de riscos laborals.

Assistència Jurídica

 • Presentació d’Escrits i Recursos davant les administracions en relació a assumptes laborals i de Seguretat social que afectin l’empresa.
 • Assistència a citació d’Inspecció de Treball.
 • Assistència acte de Conciliació davant el TAMIB.
 • Assistència acte de Conciliació i / o Judici davant el Jutjat del Social i instàncies superiors.
 • Assistència i representació davant el Jutjat del Contenciós Administratiu i instàncies superiors.

Igualtat

 • Assessorament en matèria d’Igualtat.
 • Assessorament en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Assistència i Representació davant la Inspecció de Treball en matèria d’Igualtat.

Negociació Col·lectiva

 • Negociació i Formalització de Convenis Col·lectius d’Empresa.
 • Negociació i Formalització d’Acords d’Empresa en matèria laboral.

Estrangers

 • Assessorament en matèria d’estrangeria.
 • Tramitació d’Autoritzacions de Residència i Treball per a estrangers.
 • Tramitació de permisos per arrelament i reagrupacions familiars.

El nostre equip en
Àrea Laboral i Seguretat Social

 • Silvia Urbano Homar

  Graduat Social i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals
 • Jesús González Manjon

  Responsable de l’Àrea Laboral
 • Antonia Bordoy Blasco

  Tècnic Laboral
 • José Javier Bonet Llull

  Graduat Social i advocat. Assessor laboral
 • Jesús González Llompart

  Tècnic Laboral
 • Elena Pérez Adelino

  Recepcionista